Konkurs 2017 II

Regulamin konkursu „Załóż swój start-up IT” prowadzonego przez Wydziałowy Inkubator Przedsiębiorczości Wydziału Informatyki (WIP)

 

Idea

Idee konkursu „Załóż swój start-up IT” przedstawia schemat nr 1 (załącznik nr 1). Konkurs przeinaczony jest dla studentów Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej. Celem konkursu jest aktywizacja i wsparcie studentów w rozwijaniu własnych pomysłów na biznes. Poprzez konkurs zostaną wybrane pomysły najbardziej rokujące na sukces rynkowy, innowacyjne, które mogą w przyszłości stać się chlubą Wydziału Informatyki oraz sukcesem ich twórców. Do prowadzenia konkursu oraz działań zagwarantowanych laureatom konkursu został powołany WIP, czyli Wydziałowy Inkubator Przedsiębiorczości. WIP jest projektem prowadzonym przez Wydział Informatyki (WI). Wszystkie działania i operacje finansowe przeprowadzi WI.

 

Laureaci konkursu otrzymują:

 • Indywidualny mentoring z twórcami takich firm jak: Jakdojade.pl, Internetoykantor.pl, yanosik.pl, naviexpert.pl
 • Pomoc w budowie biznes planu, analizie rynku.
 • Prowadzenie projektu przez mentora.
 • Pomoc w budowie prototypu (pomoce doradcy biznesowego, specjalisty)
 • Sfinansowanie budowy prototypu (do uzgodnionej kwoty)
 • Możliwość zdobycia finansowania zalążkowego.
 • Spotkania i doradztwo realnych inwestorów, gotowych do inwestowania
 • Infrastruktura do pracy – pomieszczenie, dostęp do laboratoriów, powierzchnia serwerowa, …
 • Miejsce do pracy w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu lub laboratorium
 • Uczestnictwo w preinkubacji, tj. możliwość prowadzenia działalności bez rejestracji firmy.
 • Pomoc w pozyskaniu finansowania II etapu – kontakty z Venture Capital, pomoc w rozmowach.
 • Pełny udział w „ścieżce komercjalizacji” opisanej poniżej.

W skrócie WIP oferuje wszystko to, czego pomysłodawca(y) będzie potrzebował by pomysł przekształcić w produkt a następnie zacząć na produkcie zarabiać. Aby odnieść sukces jest jeszcze potrzebna determinacja i gotowość do pracy po stornie twórcy(ów) pomysłu.

 

Rekrutacja

 • Data ogłoszenia naboru: 5.12.2017 r.
 • Data zamknięcia naboru konkursu: 12.12.2017 r.
 • Data oceny zgłoszonych projektów: ok. 18.12.2017 r.,
 • W konkursie może wziąć udział (jako zgłaszający) tylko i zarazem każdy student Wydziału Informatyki (WI).
 • Student ten może tworzyć zespół z innym studentem/studentami (preferowani studenci PP).
 • Student aby wziąć udział w konkursie musi wypełnić załącznik nr 2 lub załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Wypełniony i podpisany załącznik należy zeskanować i przesłać na adres aip@put.poznan.pl
 • Zgłaszając projekt do konkursu członkowie zespołu gwarantują, że posiadają pełne prawa do projektu oraz podają podział tych praw pomiędzy członków zespołu (np. równy udział wszystkich członków zespołu).

 

Tryb oceny Pomysłów

Zgłoszone pomysły do dnia 12.12.2017 r. zostaną poddane ocenie. Ocena zostanie przeprowadzona w dwóch etapach. Etap pierwszy zostanie przeprowadzony przez pracowników WIP. W tym etapie zostaną odrzucone projekty: błędne, nielogiczne, budzące zastrzeżenia co do zgodności z prawem, moralnością. W drugim etapie oceny, autorzy pomysłów zostaną zaproszeni na rozmowę, która odbędzie się ok. 15.12.2017 r. Pod pojęciem rozmowy należy rozumieć nie dłuższą niż 5 minutową prezentację autora pomysłu, oraz (15 minut) na odpowiedzi na pytania ze strony Komisji Oceniającej. Na podstawie oceny z II etapu zostanie wybrane (przez Komisję Oceniającą) 2 laureatów konkursu. Komisja ma prawo zwiększyć lub zmniejszyć liczbę laureatów konkursu.

 

Daty kluczowe

 • Ogłoszenie wyników konkursu: do 18.12.2017 r.
 • Rozpoczęcie pracy projektów: od 18.12.2017 r.
 • Rozpoczęcie preinkubacji: zgodnie z życzeniem autora projektu.
 • I Ewaluacja projektów: do 30.VI.2018 r.
 • Decyzja dotycząca I etapu inwestycji: do 31.VII.2018 r.
 • II Ewaluacja projektów: do 30.XI.2018 r.

 

Komisja oceniająca

Komisja oceniająca wybiera projekty, które jako laureaci konkursu zostaną wprowadzone w ścieżkę komercjalizacji. Komisja oceniająca ocenia projekty w poszczególnych etapach ich rozwoju rynkowego. Skład komisji określa Dziekan WI. Komisja może się składać z przedstawicieli WI, przedsiębiorców, inwestorów i brokerów innowacji.

 

Ścieżka komercjalizacji                                                                                                                 

 • Wybór projektów do wsparcia – wyboru dokona komisja oceniająca, kryteria wyboru: poziom innowacji, szanse wdrożenia na rynek, możliwe do osiągnięcia zyski, znacznie dla uczelni/kraju/świata. Wybór projektów nastąpi w ciągu 14 dni od zamknięcia konkursu.
 • I Mentoring projektów – w ramach mentoringu projektodawcy otrzymają wsparcie merytoryczne ze strony brokerów innowacji, naukowców, przedsiębiorców, inwestorów.
 • Wsparcie I projektu – niezbędne wsparcie potrzebne do budowy prototypu. Możliwe wsparcie: finansowe (koszty części, zasobów), technologiczne, lokalowe.
 • I Ewaluacja projektów – projekt zostanie oceniony czy ewoluował do takiego stanu, iż możliwa jest inwestycja. Zespół projektowy powinien móc zaprezentować działający prototyp swojej usług/produktu. Ewaluację przeprowadzi zespół oceniający.
 • II Mentoring projektów – w ramach mentoringu projektodawcy otrzymają wsparcie w zakresie: przygotowania oferty dla inwestora, pomoc w budowie wizerunku produktu, pomoc w wyliczeniach opłacalności, pomoc w znalezieniu kontrahentów.
 • Wsparcie II projektu – niezbędne wsparcie potrzebne do rozwoju prototypu. Możliwe wsparcie: finansowe (koszty części, zasobów), technologiczne, lokalowe.
 • Preinkubacja projektu – wybrane projekty będą mogły prowadzić działalność gospodarczą dzięki usłudze preinkubacji. Preinkubacja to świadczenie osobowości prawnej, czyli umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej bez jej fizycznej rejestracji. Wszystkie transakcje finansowe w ramach preinkubacji akceptuje kierownik WIP.
 • II Ewaluacja – oceny Komisji inwestorskiej. Ocena odpowie na pytanie czy projekt jest gotowy do inwestycji przez Ventre Capital (VC). Bez rekomendacji zespołu oceniającego projekt nie przejdzie do kolejnego etapu. Wynikiem ewaluacji może być: rekomendacja do inwestycji (ewaluacja pozytywna), rekomendacja do poprawy (ewaluacja warunkowo pozytywna), brak rekomendacji do inwestycji (ewaluacja negatywna). W przypadku ewaluacji warunkowo pozytywnej projekt otrzyma dodatkowy czas na pracę i zostanie poddany ponownej ewaluacji. Projekty, które pozytywnie przejdą ewaluację II uzyskują prawo do posługiwania się logo i hasłem „projekt rekomendowany przez WIP”. Jeżeli projekt nie uzyska pozytywnej oceny inwestorskiej a doszło wcześniej do inwestycji zalążkowej (I faza inwestycji) WIP rezygnuje ze swoich (wcześniej uzyskanych) udziałów w pomyśle (zachowują je inwestorzy zalążkowi).
 • Możliwa druga faza inwestycji (VC) – WIP zapewnia wsparcie w kontaktach z inwestorami. WIP przygotuje spotkania z inwestorami, zagwarantuje udział w dniu Inwestora
 • Dzień Inwestora – jeśli projekty tego wymagają organizowany jest Dzień Inwestora. W takim dniu projekty prezentują swój produkt przed gronem inwestorów zaproszonych przez WIP. Po prezentacjach zorganizowany jest czas i miejsce na rozmowy z inwestorami.
 • Udział WIP i inwestorów zalążkowych w przedsięwzięciu zostanie zagwarantowany np. przez objęcie udziałów w spółce kapitałowej lub umowę cywilną gwarantującą odpowiedni udział w momencie dowolnej monetyzacji udziałów, np. sprzedaży udziałów lub wypłaty dywidendy.

 

Uwaga

WIP, w zamian za całe udzielone wsparcie oraz wkład w rozwój zgłoszonego pomysłu, obejmuje 10% udziału w pomyśle. W przypadku jeśli projekt nie ulegnie komercjalizacji, żadna ze storn nie posiada żadnych roszczeń wobec siebie.

Regulamin grantu „Załóż Swój Start’up  

Załącznik 1 – schemat ścieżki komercjalizacji 

 

oraz wysłać na adres aip@put.poznan.pl zgłoszenia:

 

Zgłoszenie pomysłu przez jedną osobę (PDF) 

Zgłoszenie pomysłu przez zespół wieloosobowy (PDF)

Zgłoszenie pomysłu przez jedną osobę (Doc)

Zgłoszenie pomysłu przez zespół wieloosobowy (Doc)